Cart

CSR mål

2023

1. Sikre, at antallet af leverandører med gennemført social audit skal være på min. 90% af buying volume lig BV. Af disse skal min. 85% have opnået resultat "A", "B" eller "C" efter Amfori BSCI 2.0 systemet. De resterende 10% skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfyldt et Self Assessment Tool, og vi vil tilstræbe at dokumentere disse fabrikkers status med billedmateriale.


2. Sørge for, at 95% af Clairesleverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at derårligt gennemføres mindst 15 kemikalietests, i henhold til vores testplan, derbygger på en risikovurdering.


3. Bidrage til at skabe et rummeligtarbejdsmarked, ved at vi indsluser medarbejdere, der har mistet fodfæsteteller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang svarende til ½årsværk.


4. Tilbyderelevant og opkvalificerende videreuddannelse til alle faggrupper i huset meddet overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørgefor, at opretholde vores målpunkter. Vi tilstræber:


a. at 85% af alle ansatte har modtagetSA8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA8000, arbejdsmiljø ogeksterne miljøforhold.


b. at min. 15% af alle ansatte skal væreuddannet i første hjælp med hjertestarter.


c. at min. 15% skal være uddannet igrundlæggende brandbekæmpelse.


d. at have en ligelig fordeling af mændog kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.


Øge andelen af varer med certificeringer til 60% af total BV.

Donere vareprøver og 2. sorteringsvarer minimum 2 gange årligt til velgørenheds-organisationer.

7. Efterleve og arbejde henimod forbedringsmulighederjævnfør CO2-forundersøgelse. Vi har udvalgt følgende forbedringspunkter:


a. Udskiftning af lysarmaturer ilagerhaller.


b. Installering af solceller.


8. Kortlægge CO2-udledning fra selskabets transportaf varer i samarbejde med DSV.


9. Kortlægge Tier 1 & Tier 2leverandører fra import af varer.


10. Kortlægge procentandel af leverandører af varer (BV), derbetaler leveløn i produktionen.


11. Benytte den nye foyer, min. en gang pr. kvartal, til atvisualisere og skabe opmærksomhed omkring:


a. Interne og eksterne "breaking news"


b. Fremvise sæsonens farver


c. Visualisere nyeste kollektion


d. Synliggøre donationer og velgørendeformål & arbejde


2022

1. Sikre, at antallet af leverandører med gennemført social audit skal være pa min. 90% af buying volumen lig BV. Af disse skal min. 85 % have opnået resultatet "A" eller "B" eller "C" efter Amfori - BSCI 2.0 system et eller tilsvarende. De resterende 10 % skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool, og vi vii tilstræbe at dokumentere fabrikkernes status med billedmateriale.


2. Sørge for, at 95 % af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at der årligt gennemføres mindst 15 kemikalietests af kvaliteter fra hovedleverandører i henhold til vores test plan, der bygger pa en risikovurdering.


3. Tilbyde relevant og opkvalificerende videreuddannelse til alle faggrupper i huset med det overordnede formal at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for at opretholde vores målpunkter. Vi tilstræber:

a. at 85 % af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år far opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
b. at Min. 15 % af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
c. at Min. 15 % skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
d. at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.


4. Donere et samlet beløb pa 200.000 kr. til sponsorater, velgørenhed samt kulturelle- og/eller sportsarrangementer.


5. Øge andelen af varer med certificeringer til 55 % af total BV.


6. Udsende en video eller andet minimum 2 gange årligt vedr. selskabets status til udvalgte interessenter med henblik pa at fortsætte de gode relationer opstået under Covid 19.


7. Donere vareprøver og 2. sorteringsvarer minimum 2 gange årligt til velgørenheds­organisationer.


2021

1. Sikre, at antallet af leverandører (BV) med gennemført socialt audit skal være på min. 88 % af BV. Af disse skal min. 85 % skal have opnået resultatet "A" eller "B" eller "C" efter Amfori - BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 15 % skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool, og vi vil tilstræbe at dokumentere fabrikkernes status med billedmateriale.


2. Sørge for, at 95 % af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at der årligt gennemføres mindst 15 kemikalietests af kvaliteter fra hovedleverandører i henhold til vores test plan, der bygger pa en risikovurdering.


3. Tilbyde relevant og opkvalificerende videreuddannelse til alle faggrupper i huset med det overordnede formal at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for at opretholde vores målpunkter. Vi tilstæber:

a. at 85 % af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
b. at Min. 15 % af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
c. at Min. 15 % skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
d. at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.


4. Donere et samlet beløb pa 300.000 kr. til sponsorater, velgørenhed samt kulturelle- og/eller sportsarrangementer.


5. Øge antallet af styles med certificeringer med 10%.


6. Minimum 2 gange årligt vil vi udsende en video el. andet vedr. selskabets status til udvalgte interessenter, med henblik pa at fortsætte de gode relationer opstået under Covid19.


7. Minimum 2 gange årligt doneres vareprøver og 2. sorteringsvarer til velgørenhedsorganisationer.


8. lndgå et samarbejde om en forundersøgelse vedr. fremtidig udvikling af en grøn forretningsplan.


2020

Sikre, at antallet af leverandører (BV) med gennemført socialt audit skal være på min. 88% af BV. Af disse skal min. 85 % skal have opnået resultatet "A" eller "B" eller "C" efterAmfori - BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 15 % skal være involveret iauditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde etSelfassessment Tool, og vi vil tilstræbe at dokumentere fabrikkernes status medbilledmateriale.


Sørge for, at 95 % af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claireskemikalieprogram, og at der årligt gennemføres mindst 15 kemikalietests af kvaliteter frahovedleverandører i henhold til vores test plan, der bygger på en risikovurdering.Bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, ved at vi indsluser medarbejdere, derhar mistet fodfæstet eller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfangsvarende til ½ årsværk.


Tilbyde relevant og opkvalificerende videreuddannelse til alle faggrupper i huset meddet overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for atopretholde vores målpunkter. Vi tilstræber:


a. at 85 % af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
b. at Min. 15 % af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
c. at Min. 15 % skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
d. at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller somarbejder med fortroligt arbejde.


Donere et samlet beløb på 175.000 kr. til sponsorater, velgørenhed samt kulturelle- og/ellersportsarrangementer.


Øge antallet af styles med GOTS med 10%.


2019

Sikre, at antallet af leverandører (BV) med gennemført socialt audit skal være på min. 85% af BV. Af disse skal min. 80% have opnået resultatet "A", "B" eller "C" efter Amfori ? BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 20% skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code og Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool, og vi vil tilstræbe at dokumentere fabrikkernes status med billedmateriale.


Sørge for, at 90% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at der årligt gennemføres mindst 10 kemikalietests af færdigvarer fra hovedleverandører i henhold til vores test plan, der bygger på en risikovurdering.


Tilstræbe at vi bliver GOTS certificeret i 1. halvår.


Bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, ved at vi indsluser medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang svarende til ½ årsværk.


Tilbyde relevant og opkvalificerende videreuddannelse til alle faggrupper i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for at opretholde vores mål punkter. Vi tilstræber:

- At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
- At min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i førstehjælp med hjertestarter.
- At min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
- At have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.


2018

At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggrupper i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling og opretholde vores målpunkter:

- At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
- At min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i førstehjælp med hjertestarter.
- At min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
- At have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.


Bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodsæstet eller svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt.


Sikre, at antallet af leverandører (BV) med gennemført socialt audit skal være min. 80%. af disse skal min. 75% have opnået resultatet "A", "B" eller "C" efter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 25% af leverandører (>1%) skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool og vi vil tilstræbe at dokumentere fabrikkens status med billedmateriale.


Sørge for, at 85% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram og, at der årligt gennemføres mindst 10 kemikalietasts af færdigvarer fra hovedleverandørerne i henhold til vores testplan.


2017

At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggruppe i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for at opretholde vores målpunkter:

- At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000 emner og arbejdsmiljø.
- At Min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
- At Min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
- At have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.


At arbejde dialog baseret med interessenter, leverandører og underleverandører for at etablere, opretholde og kontinuerligt forbedre selskabets SA 8000 resultater.

At fortsætte med at bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked ved, at vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt.

At opretholde antallet af leverandører (BV) med gennemført et socialt audit på min. 75% af BV (2015 var på 83 % efter BSCI 1.0 rating system). Heraf skal min. 66% skal have opnået resultatet 'A' eller 'B' efter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. Det er et mål, at de resterende leverandører (>1%) skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool.At sørge for, at 90% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at arbejdet med at få testet stikprøver af færdigvarer fra hovedleverandører intensiveres i 2017 i henhold til vores test plan.

At tilstræbe, at en stadig større andel af Claires produktion (BV) skal være mærket med Oeko-Tex 100.


2016

At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggruppe i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling.

At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000 emner og arbejdsmiljø.

At min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.

At min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.

At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende og betroede stillinger samt at 80% af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.

At arbejde dialog baseret med interessenter, leverandører og underleverandører for at etablere, opretholde og kontinuerligt forbedre selskabets sociale performance.

At bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

At opretholde antallet af leverandører (BV) med gennemført et socialt audit til min. 70%, hvoraf 66% skal have opnået resultatet A eller B efter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende.

At de resterende 30% af leverandører (>1%) skal være involveret i audit processen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool.

At 75% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram og, at arbejdet med at få testet stikprøver af færdigvarer fra hovedleverandørerne intensiveres i 2. halvår 2016.


2015

Fornyelse af selskabets SA 8000 certificering for 2015-2018.

At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som er i en betroet stilling samt at 80% af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.

At arbejde dialogbaseret med interessenter for at forbedre selskabet SA 8000 resultater.

At have ansatte på særlige vilkår i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt.

At øge fokus på relevant og opkvalificerende videreuddannelse for alle faggrupper og sikre, at min. 95% af alle ansatte har modtaget undervisning i arbejdsmiljø og SA 8000, og at 10% er uddannet i første hjælp med hjertestarter og min. 10% har kursus i brandbekæmpelse.

At kemikalieteste tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus.

At min. 66% af alle leverandører (Buying Volume) skal være involveret i auditprocessen og at min. 66% af alle leverandører skal have opnået resultatet Good eller Improvement Needed efter BSCI målskala.


2013-2014

Opretholdelse af selskabets SA 8000 certificering.

At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som er i en betroet stilling.

At arbejde dialogbaseret med interessenter for at forbedre selskabet SA 8000 resultater.

At have ansatte på særlige vilkår svarende til ½ årsværk.

At øge fokus på intern efteruddannelse generelt samt sikre, at 98% af alle ansatte har haft SA 8000 træning, og at 10% er uddannet i første hjælp.

At reducere forbrug af el, varme, affald mv. med 5%.

At kemikalieteste alt tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus.

At 80% af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.

At 66% af alle leverandører (Buying Volume) skal være involveret i auditprocessen.

At 55% af alle leverandører skal have gennemført 1. audit, hvoraf 48% skal have opnået resultatet Good eller Improvement needed (ubetydelige fejl).


2012

Gennemgang og etablering af procedurer med henblik på certificering af SA 8000.

At 43% af alle ansatte på ledelsesniveau er kvinder.

At 80% af alle ansatte er omfattet af en kollektiv overenskomst.

At have ansatte på særlige vilkår svarende til 1/2 årsværk.

At reducere forbrug af el, varme, affald mv. med 10%.

At tage stikprøver af tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus og lave kemikalietest.

At 66% af alle leverandører (Buying Volume) er involveret i BSCI audit processen.

35% af alle leverandører (Buying Volume) skal være auditeret med resultatet.

Good eller Improvement needed og resten er blevet screenet.


2011

At fastlægge endelige krav til kategorisering af A, B og C leverandører og skærpe CSR-kravene til nye leverandører.

At alle leverandører i kategori A og B har gennemført sociale audits uden majour concerns (alvorlige problemer).

At 75% af alle leverandører har gennemført et socialt audit.


2010

At udarbejde en CSR rapport for året 2009.

At hæve procentdelen af leverandører, der har gennemført et socialt audit til 50% via coaching, undervisning og samarbejde.

At arbejde med CSR i forhold til medarbejdere.


2009

At få udarbejdet en Corporate Social Responsibility politik.

At få valgt et etisk koncept med en Code of Conduct.

At implementere konceptet hos udvalgte leverandører.

At få udviklet et management system til løbende registrering af CSR-data.

At få kommunikeret CSR-strategien overfor interessenter.