Cart

Code of Conduct

En code of conduct er et sæt etiske retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Claire Groups Code of Conduct er baseret på ILO konventionerne og FN's menneskerettighedskonvention og udtrykker vores holdning til etik og miljømæssig adfærd. Vores Code of Conduct definerer de minimumskrav, som vi stiller til os selv og vore leverandørers sociale og miljømæssige adfærd. Claire Groups Code of Conduct indgår i aftalegrundlaget med vore leverandører og skal overholdes af alle, der handler på vegne af Claire Group.

Claire Group er medlem af management konceptet, Business Social Compliance Initiative, (BSCI), som er en Europæisk non-profit organisation, der arbejder på at forbedre arbejdsforholdene i den globale forsyningskæde og at skabe bevidsthed omkring social ansvarlighed. De mere end 1100 medlemsvirksomheder, deler samme Code of Conduct, som kan læses på BCSI' hjemmeside. Code of Conduct tjener som et redskab til at forstå Claire Groups politik indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og på miljøområdet.

Se Claire Groups Code of Conduct i CSR-bogen.

Supplement til BSCI Code of Conduct
Claire Group har udarbejdet nogle få supplerende bestemmelser til BSCI Code of Conduct, fordi vi synes at emnerne dyrevelfærd, korruption og ansvarligt børnearbejde også er vigtige emner.

Ansvarligt børnearbejde
Det er i overensstemmelse med ILO's regler, at børn fra 13 år i udviklingslande kan være deltidsbeskæftiget (maks. tre timer pr. dag) med lettere arbejde under forudsætning af, at de samtidig fortsat går i skole. Børn kan tjene op til 25 % af en families indtægt. Hvis der ved et audit konstateres, at der er børn i produktionen, der er fuldtidsansatte og som ikke er fyldt 15 år, skal der i samarbejde med Claire Group tages vare om disse. Barnet må under ingen omstændigheder afskediges, da en tilværelse uden job kan være værre end at arbejde på en tekstilfabrik. Tab af indtægt for barnet rammer hele familien og det skal kompenseres. Det kan gøres ved at ansætte et voksent familiemedlem. Barnet skal tilbydes at deltage i lettere arbejde om eftermiddagen under forudsætning af, at barnet samtidig genoptager sin skolegang. Det er den manglende skolegang, der fastholder børn i livslang fattigdom.

Ung arbejdere
Uanset gældende nationale regler om børnearbejde opfordrer Claire Group A/S alle leverandører til at betragte unge mellem 15 og 18 år som en særlig sårbar gruppe, der aldrig må udføre farligt arbejde. Det er leverandørens ansvar til enhver tid at kunne dokumentere alderen på alle medarbejdere.

Tvangsarbejde
Vagter må kun anvendes til at beskytte medarbejdere og virksomhedens ejendom. Arbejdsgiveren må ikke inddrage medarbejderens pas og legitimationspapirer i forbindelse med ansættelsen. Der skal benyttes objektive kriterier, som er kendt af medarbejderne, hvis en leverandør anvender bøder som disciplinær sanktion (straf). Pålagte bøder må ikke reducere nettolønnen inden for en given lønperiode, så den bliver mindre end den mindsteløn, der er fastlagt i den lokale lovgivning.

Forplejning
Der skal altid - som minimum - være et spiserum til medbragt mad. Spiserum og kantiner, hvor sådanne findes, skal være rene og hygiejniske. Håndtering af fødevarer skal foregå hygiejnisk og af personale, der er korrekt uddannet i køkkenhygiejne. Maden skal leve op til alment anerkendte og ernæringsmæssige krav, og der skal være adgang til rent vand.

Korruption
Claire Group A/S tager afstand fra enhver form for brug af bestikkelse, korruption og afpresning. Claire Group A/S' medarbejdere må ikke forsøge at påvirke en person eller myndighed for egen vinding ved at bruge selskabets position eller tilbyde personlige fordele her eller i udlandet.