Cart

Etiske retningslinjer

Et sett med etiske retningslinjer (code of conduct) er retningslinjer for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Claire Groups etiske retningslinjer er basert på ILO-konvensjonene og FNs menneskerettighetskonvensjon og uttrykker vår holdning til etik og miljømessig adferd.

Våre etiske retningslinjer definerer de minstekravene som vi stiller til vår egen og våre leverandørers sosiale og miljømessige standard. Claire Groups etiske retningslinjer inngår i avtalegrunnlaget med våre leverandører og må overholdes av alle som handler på vegne av Claire Group. Claire Group er medlem av ledelseskonseptet BSCI (Business Social Compliance Initiative) som er en europeisk ideell organisasjon som jobber for å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden og å skape bevissthet om sosial ansvarlighet. De mer enn 1100 medlemsbedriftene deler samme etiske retningslinjer, og disse kan du lese om på BCSIs hjemmeside. Etiske retningslinjer fungerer som et redskap til å forstå Claire Groups policy innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og på miljøområdet.

Se Claire Groups Etiske Retningslinjer i CSR bogen.

Claire Group har utarbeidet noen få supplerende bestemmelser til BSCIs etiske retningslinjer, fordi vi synes at temaene dyrevelferd, korrupsjon og ansvarlig barnearbeid også er viktige temaer.

Ansvarlig barnearbeid
Det er i overensstemmelse med ILOs regler at i utviklingsland kan barn fra fylte 13 år være deltidsengasjerte (maks. tre timer pr. dag) med lettere arbeid under forutsetning av at de samtidig fortsatt går på skole. Barn kan tjene opp til 25 % av en families inntekt.

Dersom det ved en revisjon konstateres at det er barn i produksjonen som er heltidsansatte og som ikke
er fylt 15 år, skal disse tas vare på i samarbeid med Claire Group. Barnet må ikke under noen omstendigheter sies opp, fordi en tilværelse uten jobb kan være verre enn å jobbe på en tekstilfabrikk. Tap av inntekt for barnet rammer hele familien og det må kompenseres. Det kan gjøres ved å ansette et voksent familiemedlem. Barnet skal tilbys å delta i lettere arbeid om ettermiddagen under forutsetning av at barnet samtidig gjenopptar sin skolegang. Det er manglende skolegang som holder barn fanget i livslang fattigdom.

Unge arbeidere
Uavhengig av gjeldende nasjonale regler om barnearbeid, oppfordrer Claire Group A/S alle leverandører til å betrakte unge mellom 15 og 18 år som en spesielt sårbar gruppe som aldri må utføre farlig arbeid. Det er leverandørens ansvar å til enhver tid kunne dokumentere alderen på alle sine medarbeidere.

Tvangsarbeid
Vakter skal kun benyttes til å beskytte medarbeidere og virksomhetens eiendom.
Arbeidsgiveren kan ikke inndra medarbeiderens pass og legitimasjonspapirer i forbindelse med ansettelsen.

Det skal benyttes objektive kriterier, som medarbeiderne er gjort kjent med, dersom en leverandør benytter bøter som disiplinær sanksjon (straff). Pålagte bøter kan ikke redusere nettolønnen innen for en gitt lønnsperiode på en slik måte at den blir mindre enn den minstelønn som er fastsatt i lokal lovgivning.

Forpleining
Det skal alltid - som minimum - være et spiserom til medbragt mat. Spiserom og kantiner, der dette finnes, må være rene og hygieniske. Håndtering av matvarer må foregå hygienisk og av personale som er skikkelig utdannet innen kjøkkenhygiene. Maten må leve opp til alment anerkjente og ernæringsmessige krav, og det må være tilgang på rent vann.

Dyrevelferd
Hos Claire Group har vi avskaffet enhver bruk av ekte pels, fordi vi mener at både mennesker og dyr skal behandles med respekt og verdighet. Vi har til og med også avskaffet bruken av angora, fordi det ikke kan utelukkes at dyrene plukkes i levende live.

Når dun og merinoull inngår i produkter fra Claire Group A/S, må dyrene behandles humant og med respekt. Avliving skal alltid foregå på en verdig måte, slik at dyrene ikke lider. Leverandører må kunne dokumentere at dette respekteres og etterfølges i praksis, og leverandøren må sørge for at deres underleverandører også respekterer dette punktet. Claire Group aksepterer ikke dun fra fugler som er plukket levende og aksepterer kun dun fra fugler oppdrettet til næringsmiddelindustrien. Når det gjelder Merinoull, så aksepterer ikke Claire Group den barbariske klippemetode kalt mulesing. Vi krever dessuten at våre leverandører utsteder sertifikater til oss.

Claire Group kan gjerne benytte produkter av skinn fra kyr, bøfler, sauer, geiter eller griser som er oppdrettet til kjøttproduksjon. Dessuten forlanger vi av våre underleverandører at alt spillvann fra garverier skal behandles i et renseanlegg. Vi selger ikke produkter av ekte eksotiske dyreskinn som f.eks. slange, alligator, krokodille, øgler og struts.

Korrupsjon
Claire Group A/S tar avstand fra enhver form for bruk av bestikkelse, korrupsjon og utpressing.
Medarbeidere i Claire Group A/S må ikke forsøke å påvirke en person eller myndighet for egen vinning ved å bruke selskapets posisjon eller tilby personlige fordeler her eller i utlandet.